Guide för forskare

Riktlinjer för datauttag, redovisning och publicering.

 • Varje inrapporterande klinik/enhet har tillgång till sina egna registerdata
 • Sammanställning av data på (sjukvårds-) regionnivå sker efter överenskommelse på regionnivå.
 • Styrgruppen har, utöver sammanställning och redovisning av registerdata, möjlighet att initiera FOU-projekt baserade på registerdata.
 • Alla medverkande i kvalitetsregistret uppmanas att delta i såväl analysen av kvalitetssäkringsdata som data avsedd för vetenskapliga projekt.
 • Vid sammanställning på nationell nivå för (extern) redovisning/publicering skall såväl projektupplägg (projektplan) som publikation (inkl författarlista) redovisas, diskuteras och godkännas av kvalitetsregistrets styrgrupp.
 • Godkännande /avslag sker i samband med fysiskt- eller telefonmöte och dokumenteras skriftligt. Godkännande är tidsbegränsat till mellan 1 och 3 år från beslutsdatum. Kontaktperson i registerstyrelsen för forskargruppen utses i samband med beslut.
 • Bearbetning av nationella data för projekt initierade av registerstyrelsen sker företrädesvis vid Registercentrum Syd.
 • Extern begäran om uttag av data kräver skriftlig ansökan med projekttitel och projektbeskrivning samt planerade studier till registrets styrelse. Ansökan sker med särskild avsedd mall, som nedladdas här. Styrelsen kan besluta om ett preliminärt godkännande för uttag av central data för projektet (se nedan).
 • Uttag av material får inte konkurrera med pågående eller planerade studier.
 • Innan definitivt beslut av registerstyrelsen skall det finnas ett färdigt EPN godkännande om tillämpligt. Om inte EPN ansökan avses att göras, krävs särskild motivering på ansökan.
 • När EPN godkännande är klart och registerstyrelsen godkänt projektet måste den forskare som vill ha ut data ansöka till registrets CPUA dvs Region Skåne. Ansökan sker på särskild blankett som finns att ladda ned på region Skånes hemsida (se länk nedan). http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/forskning-inom-region-skane/utlamnande-av-patientdata-samradkvb/#16903. Önskvärt är att ansökan skickas direkt via e-post, kunskapsstyrning@skane.se, så vi kan ge ett beslut i samma blankett där alla uppgifter finns samlade. När ansökan inkommit läses data över i ny blankett. Ni erhåller kopia på blanketten samt ärendenummer i ett returmejl.
 • För att ladda ner blankett, vänligen högerklicka på länken och välj ”Spara mål som” och spara blanketten på lämplig plats på din dator. Det går även bra att kontakta christel.b.johansson@skane.se för att erhålla en blankett via mail istället.
 • Om en extern databas upprättas baserad på data från kvalitetsregistret skall framtagna analysdata lämnas in till kvalitetsregistret.
 • Datahantering skall vara i överensstämmelse med PUL.
 • Den/de som gjort analyserna behåller dispositionsrätten till analysdata, d.v.s. de kan inte utnyttjas för publikation utan dennes/dessas godkännande.
 • Resultat får inte användas till annat ändamål (andra studier) än vad som angivits i projekt och etikansökan.
 • Forskningsresultat baserade på kvalitetsregistrets databas skall publiceras i nationell eller internationell referee granskad tidskrift.
 • I material och metod för artikel, skall det framgå att data/del av data är uttagen från databasen för Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery.
 • Acknowledgement skall anges för Scandinavian Quality Register for Thyroid, Parathyroid and Adrenal Surgery. När så är lämpligt, anges i registret ingående kliniker på vilka data baseras.