Patientinformation

Information till patient och närstående

Tillsammans gör vi vården bättre!

Genom att vara med i nationella kvalitetsregistret Scandinavian Quality Register For Thyroid Parathyroid Surgery and Adrenal Surgery bidrar du till att förbättra vården för dig och andra.

I kvalitetsregistret registreras patienter som genomgår kirurgi för sjukdomar i sköldkörteln, bisköldkörtlarna och binjurarna. Med hjälp av registret kan kirurgin på sikt förbättras utifrån analys av t ex komplikationer och operationsmetoder

Uppgifter som registreras

Sköldkörteloperation

Under vårdtillfället registreras ditt personnummer och kön. Vidare registreras medicinsk och kirurgisk behandling, komplikationer och undersökningar. Vid återbesöket registreras svar från vävnadsanalys och komplikationer.

Bisköldkörteloperation

Under vårdtillfället registreras ditt personnummer och kön. Vidare registreras medicinsk och kirurgisk behandling, komplikationer och undersökningar. Vid återbesöket registreras svar från vävnadsanalys och komplikationer.

Binjureoperation

Under vårdtillfället registreras ditt personnummer och kön. Vidare registreras medicinsk och kirurgisk behandling, komplikationer och undersökningar. Vid återbesöket registreras svar från vävnadsanalys och komplikationer.

Så hanteras dina uppgifter
Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får endast användas för att utveckla och säkra kvaliteten i vården, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till den som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från registret kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur registret blir föremål för forskningsstudier behövs ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

Sekretess
Dina uppgifter omfattas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig endast får lämnas ut från registret om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men eller skada om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter i registret skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst 
Den vårdgivare som rapporterar till registret har endast direktåtkomst till de uppgifter som de lämnar. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. De som centralt hanterar registret kan och får ta del av dina uppgifter.

Gallring
Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vården för det register du deltar i.

Dina rättigheter som patient

  • Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter rapporteras till registret, meddela din vårdgivare (kliniken) att du inte vill att dina uppgifter rapporteras in i registret.
  • Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv utplånade ur registret. En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till registerhållaren, se kontaktuppgifter nedan.
  • Du kan få loggutdrag med information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter.
  • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen.
  • Du kan begära rättelse om personuppgifter inte hanterats enligt personuppgiftslagen.
  • Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som har registrerats om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till kontaktpersonen nedan.

Kontaktuppgifter – du kan ta kontakt om du vill:

  • Få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter.
  • Få mer information om registret.
  • Att dina uppgifter inte registreras i registret. Säg till din vårdgivare (kliniken) att du inte vill att dina uppgifter ska registreras i registret.
  • Att dina uppgifter utplånas från registret. Ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och skickas till registerhållaren. Blankett finns längre ned på denna sida.

Din vårdgivare, som registrerar uppgifter om dig, är personuppgiftsansvarig för att registreringen sker på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsanvarig Region Skåne är centralt personuppgiftsansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett lagligt sätt i det nationella kvalitetsregistret.

Scandinavian Quality Register for Thyroid and Parathyroid Surgery and Adrenal Surgery

Registerhållare:                             Erik Nordenström

046-172305

Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund

221 85 Lund

Information till Patienter om registrering i SQRTPA »

Begäran om registerutdrag »

Begäran om utplåning ur registret »